• A. de Frutos García  & S. Torallas Tovar, “New fragments of the Amnesty Decree ofOctober 9, 186 BCE”, Bulletin of the American Society of Papyrologists 54 (2017) 45-57.
  • A. de Frutos García”P.Monts.Roca inv. 794 + 319: an enteuxis from a basilikos georgos”. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 216, (2020) 207-215.
 • O. Musso,  “Un nuovo papiro di Apollonio Rodio (P.Montserrat 122)”, ZPE 62 (1986), p.45.
  • O. Musso, “Un nuovo papiro degli Inni di Callimaco (P.Montserrat 145)”, Miscellània papirologica Roca-Puig, Barcelona, 1987.
 • R. Roca-Puig,  “P. Med. Inv. núm. 151 (Eccl. III, 17‑18, 21‑22)”, Aegyptus 32 (1952), pp. 215‑222.
  • Un papiro griego del Evangelio de San Mateo, P. Barc. I (Mt. 111, 9,15); (V, 20‑22, 25‑28), Sabadell 1956.
  • “P. Barc. Inv. núm. 1 (Mt. 111, 9,15; V, 20‑22; 25‑28)”, Studi in onore di Aristide Calderini e Roberto Paribeni, t. 2, Milán 1957, pp. 87‑96.
  • “Panorama de los papiros latinos”, Helmantica 30 (1958), pp. 467­-495.
  • “Un pergamino griego del Evangelio de san Mateo (P. Cairo, Catálogo, núm. 71.942. Mt. VIII 25 ‑ IX 2; XIII 32‑38, 40‑46)”, Emerita 27 (1959), pp. 59‑73.
  • “Un pergamino copto en Barcelona, P. Barc. Inv. núm. 8, Lc IX, 29‑32, 36‑39, 42‑45, 48‑50”, Estudios eclesiásticos 34 (1960), pp. 837‑850.
  • “Nueva Publicación del papiro número uno de Barcelona”, Helmantica 37 (1961), pp. 103‑122, seguido de C. H. Roberts, “Complementary Note to the article of Prof. Roca‑Puig”, pp. 123‑124.
  • “Un papir grec del llibre segon dels Paralipómens. Papyrus Barcinonensis, inv. núm. 3. 2 Par 29, 32‑35; 30, 2‑6”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras 29 (1961‑1962), pp. 219‑227.
  • Un papir grec de l’Evangeli de Sant Mateu, amb una «Note» de Colin Roberts, Barcelona 1962.
  • Un papiro griego del Evangelio de San Mateo. Con una «Note» de Colín Roberts, Barcelona 1962.
  • “Un papiro griego del libro segundo de los Paralipómenos. Papyrus Barcinonensis, inv. núm. 3”, Helmantica 44 (1963), pp. 175‑185.
  • “Un pergamí gréc de l’Evangeli de sant Lluc (Papyri Barcinonensis, inventari núm. 16, Lc. VIII, 25‑27)”, Miscellània Carles Cardó, Barcelona 1963, pp. 395‑399.
  • “Un pergamí grec de la Lletra als Hebreus. Papyrus Barcinonensis inv. núm. 6. Hebr. 6, 2‑4, 6‑7”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 30 (1936‑1964), pp. 241‑245.
  • “Un papir grec de l’Evangeli de Sant Joan a Barcelona (P. Barc., número 83)”, Analecta Sacra Tarraconensia 37 (1964), pp. 353‑355.
  • Himne a la Verge Maria. «Psalmus responsorius». Papir llatí del segle IV, Barcelona 1965.
  • “Papiro griego de Jeremías, P. Barc. inv. núm. 5, Jer 18, 15‑16, 19‑20”, Aegyptus 45 (1965), pp. 70‑73.
  • “Dos fragmentos bíblicos de la colección Papyri Barcinonenses”, Helmantica 49 (1965), pp. 139‑149.
  • “Addenda alla bibliografía del «Psalmus Responsorius»”, Aegyptus 46 (1966), pp. 123‑124.
  • “Papiro del Evangelio de san Juan con «Hermeneia». P. Barc. inv. número 83 ‑ Jo 3, 34”, Atti dell’ XI Congresso Internazionale di Papirologia (Milano 1965), Milán 1966, pp. 225‑236.
  • “Sui papiri di Barcellona. Anafora greca secondo la liturgia di san Marco”, Aegyptus 46 (1966), pp. 91‑92.
  • “Fragment de «La Sàmia» de Menandre. Papir de Barcelona, inventari núm. 45”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 32 (1967‑1968), pp. 5‑13.
  • “Un fragmento de «La Sàmia» de Menandro, P. Barc. 45”, Estudios Clásicos 54 (1968), pp. 375‑383.
  • “Catilinàries. P. Barc. ‑inv. núm. 137 a b”, Aegyptus 49 (1969), pp. 92‑104.
  • “Fragment copte du quatrième évangile (P. Barc. Inv. núm. 44)”, Chronique d’Égypte 44 (1969), pp. 385‑391.
  • “Frases «extra textum» en P. Bar. Inv. 154b‑157”, Proceedings of the twelfth International Congress of Papyrology (American Studies in Papyrology 7), Toronto 1970, pp. 437‑442.
  • “Un papir de Menandre a Barcelona”, 25 años de la vida de la Asociación de Bibliófilos de Barcelona. Le IIIe Congrès International de Bibliophilie. Actes et Communications (6‑13 octobre 1963), Barcelona 1971, pp. 191‑195.
  • Selecció de variants a les Catilinàries de Ciceró, P. Barc., I et II in Catilinam, Barcelona 1971.
  • “Ciceronis I et II in Catilinam. Varianten in den Papyri Barcinonenses”, Akten des XIII. Internationale Papyrologenkongresses, Marburg‑Lahn 1971 (Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte 66), Munich 1974, pp. 373‑379.
  • “Citas y reminiscencias bíblicas en las anáforas griegas más primitivas. Los vocablos pai'” y hjgaphmevno” en P. Barc. inv. núm. 154b‑157”, Buzantinav 4 (1972), pp. 195‑203.
  • Homer. Fragment de l’Odissea ll, 73‑78. Papir de Barcelona, Inv. núm. 46, Barcelona 1972.
  • “Un fragment de l’Odyssée du IIle siècle avant J.C. (P. Barc. Inv. número 46)”, Chronique d’Égypte 48 (1973), pp. 109‑113.
  • Càntic dels Càntics 5, 12, 14, 13; 6, 4‑5. Papir de Barcelona, Inv. núm. 84, Barcelona 1973.
  • Catilinàries. Papir de Barcelona, Inv. núm. 137 a b, Barcelona 1973.
  • “Fragment copte del quart Evangeli (P. Barc. Inv. núm. 44)”, In memoriam Carles Riba (1959‑1969), Barcelona 1973.
  • Daniel. Dos semifolis del códex 967. P. Barc. Inv. núm. 42 i 43, Barcelona 1974.
  • “New literary Latín texts in the Papyri Barcinonenses Collection: Hexameters on Alcestis”, Proceedings of the XIV International Congress of Papyrologists, Londres 1975, pp. 111‑112.
  • Estrena de Nadal. Salm 119 (120), 7, segons la versió dels Setanta. Per­gamí de Barcelona, Inv. núm. 10, Barcelona 1975.
  • “Song of Songs V. 12, 14, 13; VI, 4‑5. P. Barc. Inv. núm. 84”, Journal of Theological Studies N.S. 26 (1975), pp. 89‑91.
  • Homer. Fragment de la Ilíada. 9,696 ‑10,3. Papir de Barcelona, Inv. nú­mero 47, Barcelona 1976.
  • “Daniele. Due semifogli del codíce 967. P. Barc. inv. nn. 42 e 43”, Aegyp­tus 56 (1976), pp. 3‑18.
  • Anunciacíó. Acróstic copte en dialecte bohaíric. Papir de Barcelona, inventari núm. 18, Barcelona 1977.
  • Actes dels Apóstols 17, 26‑27, 30, 34; 18, 3‑4. Pergamí de Barcelona, in­ventari núm. 11, Barcelona 1978.
  • Ciceró. Catilinàries (1 et II in Cat.). Papyri Barcinonenses, Barcelona 1977.
  • “Variantes singulières des Catilinaires de Barcelone”, Actes du XVe Con­grès International de Papyrologie (Papyrologica Bruxellensia 18), Bru­xelles 1979, pp. 112‑118.
  • La «Creació» a l’Anàfora de Barcelona. Papir de Barcelona, Inv. número 154b, Barcelona 1979.
  • El mite d’Alcestis. Papir de Barcelona, Inv. núms. 158‑161, Barcelona 1980.
  • Fragment de 1 Timoteu en copte, dialecte sahídic. Papir de Barcelona, Inv. núm. 19, Barcelona 1981.
  • La «Redempció» a l’Anàfora de Barcelona. Papir de Barcelona Inv. número 154b, Barcelona 1982.
  • Alcestís. Hexàmetres llatins. Papyri Barcinonenses, Inv. núm. 158‑161, Barcelona 1982.
  • “La «Creació» a l’Anàfora de Barcelona. Papyri Barcinonenses”, Contribució a la història de l’Església Catalana. Homenatge a Mossèn Joan Bonet i Baltà (Biblioteca Abat Oliba 27), Montserrat 1983, pp. 1‑18.
  • La «Litúrgía angèlica» a l’Anàfora de Barcelona. Papir de Barcelona, Inv. núm. 154b, Barcelona 1983.
  • «Transició» í «Ofrena» a l’Anàfora de Barcelona. Papir de Barcelona, Inv. núms. 154b‑155a, Barcelona 1984.
  • Dos pergamins bíblícs. Salm 14 (15) i Mateu 26. Papírs de Barcelona, Inv. núm. 2 i núm. 4, Barcelona 1985.
  • Pergamí de l’Evangeli de Sant Joan en copte, díalecte sahídic. P. Barc. Inv. núm. 23. Jo 17, 19‑21, 22‑23, Barcelona 1986.
  • “El esquema arcaico de la letra ZETA en P. Barc. Inv. núm. 48. Homero Od. 5, 112‑122. Siglo I a.C.‑I d.C.”, Proceedings of XVIII Internacional Congress o f Papyrology, Athens, 25‑31 May 1986, Athens 1988, pp. 353-363.
  • L’epíclesi primera a l’Anàfora de Barcelona. P. Barc. Inv. núm. 155, líníes 2‑7, Barcelona 1987
  •  “Congregati, agentes memoriam mysterii”, Nubia et Oriens Christianus. Festschrift Prof. Detlef G. Müller, 211-231.
  • Dibuix d’argument mitológic. Papir de Barcelona, inventari 154a, Barcelona.
  • Imposició de les mans sobre els malalts, P. Barc. inv. 155b, lin. 19-26 i 156a, lin. 1-5, Colofó, P. Barc. inv. 156b, Barcelona, 1989.
  • Oració deprés de la Comunió, P. Barc. inv. num. 155b, lin. 1-18, Barcelona, 1990
  •  Exorcisme de l’Oli dels Malalts. P. Barc. inv. num. 156, 6-25; 156b, 1-5, Barcelona, 1991.
  • Casta Oblació. P. Barc. inv. num. 157ab, Barcelona, 1992.
  • Anàfora de Barcelona. I altres pregàries (missa del segle IV), Barcelona, 1994.
  • Anunciació. Acròstic copte en dialecte bohaíric. Papir de Barcelona, Inventari num. 18, Barcelona 1995.
 • J-D. Rodríguez Martín, “Protocolos procesales en dos lenguas: un ejemplo en un papiro de Montserrat”, Index 44 (2016) 123-140 (P.Monts.Roca IV 70).